Checklist Nieuwe Arbowet!

Publicatiedatum 13 januari 2017

Weet wat u moet regelen!

De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er
verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige checklist van Administratie Controle zorgt u dat u op tijd klaar bent voor de wijziging van de Arbowet.

 

 1. Check het contract met de arbodienstverlener op minimumeisen
  Volgens de gewijzigde Arbowet moeten organisaties een schriftelijk contract afsluiten
  voor de arbodienstverlening. Dit contract blijft maatwerk, maar er komen wel minimumeisen:
  het basiscontract. Bestaande contracten blijven geldig tot een jaar na de inwerkingtreding van de wetswijziging. Na dat jaar moet het contract zijn aangepast. In het basiscontract moet staan:
   hoe de vrije toegang voor de bedrijfsarts tot de werkplek is geregeld;
   hoe werknemers gebruik kunnen maken van hun recht op een second opinion;
   hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
   hoe de preventie-advisering van de bedrijfsarts is geregeld;
   hoe het overleg met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad zijn geregeld;
   hoe de bedrijfsarts of arbodienst omgaat met klachten: let op de klachtenprocedure;
   hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 2. Zorg dat de ondernemingsraad kan instemmen met de preventiemedewerker
  Door de wetswijziging heeft de OR instemmingsrecht op de keuze en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie. Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat hij een lijn- of staffunctie krijgt. Denk vast na of de preventiemedewerker onder de HR-manager valt of
  aan het hoofd staat van de BHV. Komt er in 2017 een nieuwe preventiemedewerker, dan moet de bestuurder het instemmingsverzoek op tijd aankondigen en de OR hierbij betrekken.
 3. Organiseer overleg tussen preventiemedewerker, OR, bedrijfsarts en arbodienst
  De preventiemedewerker moet nauwer samenwerken met arbodienstverleners. Ook kan hij overleggen met de arbodienst of bedrijfsarts. Dit kan ook andersom: de arbodienst of bedrijfsarts zoekt contact met de preventiemedewerker of OR voor advies of overleg. Dat kan zijn om informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden of gericht advies te geven.
 4. Ga als ondernemingsraad in gesprek met de bedrijfsarts
  De ondernemingsraad en de bedrijfsarts krijgen de wettelijke mogelijkheid om met elkaar te overleggen. In het basiscontract moeten vijf specifieke eisen aan de bedrijfsarts staan die ervoor zorgen dat hij zijn werk goed kan doen. Eén daarvan is dat de bedrijfsarts meer wordt betrokken bij het arbobeleid voor gezond en veilig werken en bij de werknemers en hun vertegenwoordigers. Een slimme OR gaat nu al na welke rol de bedrijfsarts kan spelen en zet het op de agenda voor zijn overleg.
 5. Denk na over de adviserende rol van de bedrijfsarts
  De bedrijfsarts krijgt nog meer een adviserende rol bij de preventie. Die had hij al, maar in de gewijzigde wet is dit nadrukkelijker benoemd. Maak in dat kader afspraken over preventie-advies met de arbodienst of de bedrijfsarts. Bedenk nu al welke preventietaken u bij hen zou kunnen neerleggen. Vraag bijvoorbeeld om advies bij de preventie van beroepsziekten.
 6. Informeer werknemers over recht op toegang tot bedrijfsarts
  In de vernieuwde Arbowet krijgen werknemers het recht de bedrijfsarts te bezoeken, ook als zij niet ziek zijn. De OR kan ervoor zorgen dat de werkgever dit goed regelt. Alle werknemers moeten weten dat deze mogelijkheid er is, dat de werkgever geen toestemming hoeft te geven en dat bezoek aan de bedrijfsarts buiten het zicht van collega’s en werkgever kan plaatsvinden. Het is mooi als de OR en werkgever dit samen oppakken. Maak het spreekuur via het intranet, de personeelsnieuwsbrief of de OR nieuwsbrief bekend.

 

Tip:

Moet uw organisatie het huidige contract al vóór 1 juli 2017 verlengen en gebeurt dat voor een langere periode? Zorg dan dat het nieuwe contract al aan de minimumeisen voldoet! De OR speelt hierin een controlerende en adviserende rol vanwege zijn instemmingsrecht op het verlengen van het contract.

Download hier de checklist!