Ontslag op staande voet!

Publicatiedatum 16 september 2016

 ontslagstaandevoet

Ontslag op staande voet is het zwaarste middel dat een werkgever tot zijn beschikking heeft. Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband met onmiddellijke ingang.

Een werknemer met succes op staande voet ontslaan kan alleen maar als de samenwerking onmiddellijk moet worden beëindigd en andere sancties, zoals een waarschuwing en schorsing, niet in redelijkheid van de werkgever kunnen worden gevraagd.

Een ontslag op staande voet is niet snel gerechtvaardigd. De werkgever moet minimaal voldoen aan een aantal voorwaarden. Op deze pagina gaan we in op een aantal redenen voor ontslag op staande voet. En ook de formaliteiten komen aan bod.

Redenen ontslag op staande voet

Aan het ontslag op staande voet moet een ‘dringende reden’ ten grondslag liggen. Een aantal mogelijke dringende redenen zijn:

 • Fraude
 • Diefstal / verduistering van bedrijfsgoederen
 • Mishandeling of belediging van de werkgever
 • Opzettelijk valse inlichtingen geven over de wijze waarop vorige dienstverband is geëindigd
 • Opzettelijke beschadiging van eigendommen van de werkgever
 • Het hardnekkig weigeren om opdrachten uit te voeren
 • Regelmatig te laat komen
 • Het ongeoorloofd gebruik van internet tijdens werktijd zoals het bezoeken van pornografische websites
 • Ongeoorloofd verzuim (meer dan eens)

De werknemer heeft op zijn beurt trouwens ook het recht om op staande voet ontslag te nemen. In de wet staat een aantal mogelijke dringende redenen hiervoor vermeld:

 • Niet tijdig ontvangen van loon
 • Mishandeling of grove belediging van de werknemer door de werkgever

Schriftelijk meedelen van het ontslag

Ontslag op staande voet kan mondeling worden aangezegd. Het is wel aan te raden om een mondeling ontslag direct schriftelijk te bevestigen en de reden voor het ontslag nog eens duidelijk op papier te zetten. De werkgever moet immers bewijzen welke feiten en omstandigheden tot het ontslag hebben geleid.

Ontslagbrief

De werkgever moet er zeker van zijn dat de ontslagbrief de werknemer ook daadwerkelijk bereikt. Het is niet onverstandig de brief aangetekend te versturen, eventueel met ‘bericht van ontvangst’. Verzend de ontslagbrief met de gewone post en per e-mail. Een andere mogelijkheid is de brief persoonlijk aan de werknemer te overhandigen en hem een kopie ‘voor ontvangst’ te laten tekenen. Als het ontslag niet eerst mondeling is gegeven, gaat het ontslag in op het moment waarop de ontslagbrief de werknemer heeft bereikt.

Wat te doen bij twijfel?

Het kan voorkomen dat er ontslag op staande voet is gegeven, maar dat de werkgever toch niet helemaal zeker is dat er voldoende grond is voor het ontslag. In zo’n geval is het aan te raden om bij het UWV een ontslagvergunning ‘voor zover vereist’ aan te vragen. Ook kan de kantonrechter worden verzocht een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verlenen. Dit laatste is voor het geval dat het ontslag op staande voet geen stand houdt.

Hulp nodig of meer informatie gewenst?

Stuur een email naar: info@administratiecontrole.nl